برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

جزوه خلاصه کتاب کیفرشناسی علی صفاری پیام نور

این فایل شامل: جزوه خلاصه کتاب کیفرشناسی علی صفاری – (11 صفحه) جزوه خلاصه کتاب کیفرشناسی علی صفاری – (15 صفحه) جزوه خلاصه کتاب کیفرشناسی علی صفاری – (30 صفحه) نکات مهم کتاب کیفرشناسی علی صفاری – (2 صفحه) نمونه سوالات کیفرشناسی رشته حقوق پیام نور + پاسخنامه (119 صفحه)

ادامه مطلب

جزوه خلاصه کتاب پیشگیری از جرم پیام نور

این فایل شامل: جزوه پیشگیری از جرم نجفی ابرندآبادی پیام نور – (40 صفحه) نکات مهم کتاب پیشگیری از جرم کریستین لازرژ نجفی ابرندآبادی  – (22 صفحه) نمونه سوالات تستی پیشگیری از جرم پیام نور + پاسخنامه (25 صفحه)

ادامه مطلب

جزوه خلاصه کتاب حقوق مالکیت فکری پیام نور میرحسینی

این فایل شامل: جزوه حقوق مالکیت فکری پیام نور میرحسینی – (55 صفحه) خلاصه حقوق مالکیت فکری پیام نور میرحسینی – (5 صفحه) نکات مهم حقوق مالکیت فکری پیام نور میرحسینی – (12 صفحه) نمونه سوالات تستی حقوق مالکیت فکری میرحسینی پیام نور + پاسخنامه (35 صفحه)

ادامه مطلب

جزوه خلاصه کتاب روش تحقیق حافظ نیا

این فایل شامل: جزوه کتاب روش تحقیق حافظ نیا پیام نور – (64 صفحه) خلاصه کتاب روش تحقیق حافظ نیا پیام نور – (52 صفحه) خلاصه کتاب روش تحقیق حافظ نیا پیام نور – (44 صفحه) خلاصه کتاب روش تحقیق حافظ نیا پیام نور – (58 صفحه) نمونه سوالات تستی روش تحقیق حافظ نیا پیام …

ادامه مطلب

جزوه خلاصه حقوق مدنی 8 امامی پیام نور

این فایل شامل: جزوه خلاصه کتاب حقوق مدنی جلد 3 حسن امامی (حقوق مدنی 8 شفعه وصیت و ارث) –  (44 صفحه) نکات امتحانی حقوق مدنی 8 شفعه وصیت و ارث پیام نور (6 صفحه) نمونه سوالات تستی حقوق مدنی 8 پیام نور + پاسخنامه (62 صفحه)  

ادامه مطلب

جزوه خلاصه کتاب حقوق جزای اختصاصی 4 حسین آقایی نیا

این فایل شامل: جزوه خلاصه کتاب حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص حسین آقایی نیا (32 صفحه) نمونه سوالات تستی حقوق جزای اختصاصی 4 پیام نور + پاسخنامه (38 صفحه) توجه: خلاصه کتاب مطابق رشته حقوق پیام نور می باشد.  

ادامه مطلب

خلاصه و جزوه کتاب پزشکی قانونی فرامرز گودرزی و مهرزاد کیانی

این فایل شامل: خلاصه کتاب پزشکی قانونی فرامرز گودرزی و مهرزاد کیانی (54 صفحه) جزوه دستنویس پزشکی قانونی (52 صفحه) نمونه سوالات تستی پزشکی قانونی گودرزی و کیانی پیام نور + پاسخنامه (32 صفحه)  

ادامه مطلب

جزوه خلاصه کتاب داوری تجاری بین المللی دکتر شیروی پیام نور

این فایل شامل: فلش کارت کتاب داوری تجاری بین المللی دکتر شیروی (16 صفحه) جزوه داوری بین المللی (48 صفحه) جزوه داوری بین المللی (46 صفحه) نمونه سوالات تستی داوری تجاری بین المللی شیروی پیام نور + پاسخنامه (45 صفحه)  

ادامه مطلب

جزوه خلاصه کتاب حقوق دریایی نجفی اسفاد پیام نور

این فایل شامل: جزوه خلاصه کتاب حقوق دریایی نجفی اسفاد (36 صفحه) جزوه خلاصه کتاب حقوق دریایی نجفی اسفاد (44 صفحه) جزوه خلاصه کتاب حقوق دریایی نجفی اسفاد (48 صفحه) نمونه سوالات تستی حقوق دریایی نجفی اسفاد پیام نور + پاسخنامه (22 صفحه) کاملترین پکیج موجود در اینترنت  

ادامه مطلب